Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling torsdag den. 5. april 2023

1. Valg af dirigent

Jens Anker Kvorning blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

 • Vi solgte 29.699 m3 og købte ved Vandsam 30.457 m3.
 • Vandspild:
  • Toftagervej aflæst januar 2023 - 605 m3 / januar 2022 - 79 m3 (utæt stikledning).
  • Toftagervej aflæst januar 2023 - 300 m3 (frost i huset)
  • Allingkærvej (utæt vandmåler).
 • 2 stk. målerbrønde monteret.
 • Udskiftet 20 vandmålere.
 • Nyt kontrolprogram og vandprøver.
 • Beredskabsplan for Vandsam A/S samt distibutionsvandværkerne Vivild, AquaDjurs og Øster Alling lavet og lagt på Øster Alling Vandværks hjemmeside.
 • Takstpris uændret.
 • Holbæk Vandværk er overgået til AquaDjurs fra 1/1-2022. Øster Alling Vandværk har købt 28.000 aktier i Vandsam, så de ejer 26,7% af aktiekapitalen.
 • Brown out: Ved strømafbrydelse vil Øster Alling stadig have vand (pånær de højestliggende huse).

3. Det reviderede regnskab godkendes

Claus Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

Regnskabet viste underdækning. Dette skyldes, at vi betaler aconto for vand og har derfor betalt for meget, som bliver modregnet for 2023.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Jes Kruse, Henrik Thuesen og Claus Jørgensen på valg.
Suppleanter Helle Lemmer og Johnny Olsen.     

Jes Kruse gik ud af bestyrelsen. Ind kom Johnny Olsen.

Anders Westermann blev valgt ind som ny suppleant.

Bestyrelse:

 •   Bjarne Viftrup
 •   Claus Jørgensen
 •   Johnny Olsen
 •   Henrik Thuesen
 •   Lars Kirial

Suppleanter:

 • Helle Lemmer
 • Anders Westermann

6. Valg til Vandsam A/S

Bjarne Viftrup blev genvalgt.

7. Valg af revisorer

National Revision.