Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Generalforsamling 13. februar 2013

Dagsorden:

1.  Valg af ordstyrer (Per Kvorning blev valgt)

2.  Formandens beretning

Investeringer i 2012:

Ny kompressor - hul i tanken på den gamle

Der er lavet vej helt ned til vandværket

Reparation og udskiftning af rør og stophane på Solsikkevej - rørene er af stål og ser ikke for gode ud. Der skal sættes penge af til dette.

Indkøbt køletørere til trykluften. Vi har haft problemer med meget kondens i trykluften. Dette har hjulpe meget.

Opdateret alle kort over ledningsnettet.

Tegnet nye forsikringer gennem FVD

Den nye vandforsyningsplan er trådt i kraft. Dette giver os et nyt og større forsyningsområde. Hvilket giver udfordringer med hensyn til tryk i ledningerne.

Vi skal udarbejde takstblad efter FVDs retningslinjer. Taksterne vil nok stige. Taksterne vi bruger nu er fra 2004. Det er blevet dyrere at fremstille vand siden, derfor er det rimeligt nik med højere takster.

Der gives ikke rabat på vandet efter hvor meget man køber. Anlægsbidraget er det samme, det er den rabat der gives.

Der er blevet ryddet op i gamle papirer. Noget er afleveret til egnsarkivet

3.  Kassererens beretning

Regnskabet ser fornuftigt ud. Der er et lille overskud trods investeringer. Der vil komme flere udgifter til drift, f.eks. hjemmeside for at informere borgerne. Mere kontrol fra myndigheder, krav om kurser m.m. Derfor er det nødvendigt med en takst ændring.

Revisorerne havde ingen bemærkninger

4.  Fremtidsplaner

Omlægning af selskabsform fra I/S til Amba.

Nye vedtægter efter FVDs anbefalinger, og i henhold til ny vandforsyningsplan

Takstblad efter FVDs retningslinjer

Investeringsbudget for 5 år af gangen.

5.  Valg til bestyrelse. På valg:

Bjarne Viftrup (modtager genvalg)

Per Kvorning (modtager genvalg)

6.  Evt.

Hans Warming gjorde opmærksom på at der hos ham (Birkebakken 6) var to stophaner. Den ene meget tæt på et stort birketræ og der er gode chancer for at denne er defekt. Hans spurgte til hvorvidt der er vandspild. Per fortalte at der ifølge dataopsamlingsudstyret, om natten i perioder kun pumpes 0,6 m3 ud. Det vurderes ar derikke er væsentligt spild, da bønderne bruger lidt vand hele tiden.

Evt. skal der ved lejlighed ligges ny stikledning ind på Birkebakken 6, således at der føres ny ledning uden om det nævnte træ og der monteres ny stophane.

Fremmødte:

Jes Johansen, Bjarne Viftrup, Anders Risager, Lars Kirial, Sten Laursen, Per Kvorning, Svend Åge Simonsen, Viggo Kristiansen, Hans Warming, Lauge Byriel og Kim Quist.