Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling torsdag den. 31. marts 2022

1. Valg af dirigent

Johnny Olsen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Vi solgte 39.099 m3 og købte ved Vandsam 39.397 m3.

Vi monterede 25 elektroniske vandmålere.

Betonbrønd skiftet med målerbrønd og monteret med en ny vandmåler.

3 stk. dæksler til skjulte stophaner monteret Stadionvænget, Skovdalsvej og Provstegyden.

Beredskabsplan for Vandsam A/S samt distibutionsvandværkerne Vivild, Holbæk, Aquadjurs og Øster Alling lavet og lagt på Øster Alling Vandværks hjemmeside.

Takstpris uændret.

3. Det reviderede regnskab godkendes

Claus Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Lars Kirial og Bjarne Viftrup på valg.
Suppleanter Helle Lemmer og Johnny Olsen.     

Alle blev genvalgt.

Bestyrelse:

  •   Bjarne Viftrup
  •   Claus Jørgensen
  •   Jes Kruse
  •   Henrik Thuesen
  •   Lars Kirial

Suppleanter:

  • Helle Lemmer
  • Johnny Olsen

6. Valg til Vandsam A/S

Bjarne Viftrup blev genvalgt.

7. Valg revisorer

National Revision.