Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk

Generalforsamling 29. Januar 2014

Referat:

1.     Valg af ordstyrer.

Per Kvorning

 

2.     Valg af referant.

Per Kvorning

 

3.     Formandens beretning.

Vandværkernes EDB service har beregnet vores nye takstblad efter FVD retningslinier og krav fra Kommunen. Det har medført en væsentlig stigning, især for tilslutning af nye forbrugere er det blevet dyrer. M3 taksten er steget fra 2,5 til 4 kroner plus moms. Det er ligeledes en væsentlig ændring, men til gengæld første stigning i 10 år.

Der har været forespørgsler på mængderabat. Kommunen har oplyst at det er der ikke andre vandværker der bruger. Bestyrelsen har valgt at der ikke gives mængderabat. Til gengæld betaler alle det samme faste bidrag.

2013 giver et underskud på 100.000 kr. Det skyldes bla. renoveringsarbejder på filtrene.

Der har været problemer med filtrene et filter har manglet materiale det er bragt i orden.

Der er indledt et samarbejde med andre vandværker heromkring om at se på fremtiden. Det kan ende i samarbejde på tværs af værkerne. Måske endda i et nyt stort vandværk placeret i Auning.

Kloak arbejdet igennem byen er udsat til 2015. Det forventes at der til den tid skal renoveres meget på ledningsnettet.

 

4.     Kasserens beretning.

Se punkt 3.

Revisorene mangler 100 kroner i regnskabet.

Svend Åge spørger til hvorfor serviceaftalen med Kemic koster 30.000 kr.

Per oplyser at det skyldes at nogle af renoveringsarbejderne og serviceaftalen er på samme faktura.

 

5.     Fremtidsplaner.

Omlægning af selskabsform fra I/S til Amba.

Nye vedtægter efter FVD's anbefalinger, og i henhold til ny vandforsyningsplan.

Investeringsbudget for 5 år af gangen.

Udskiftning af vandledninger i forbindelse med kloak arbejde i byen.

Evt. renovering af filter anlæg på vandværket.

Ny el tavle.

 

6.     Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem, Sten Laursen - Genopstiller.

Bestyrelsesmedlem, Johnny Olsen - Genopstiller.

Bestyrelsesmedlem, Jes Johansen - Genopstiller ikke. Claus Jørgensen valgt ind.

Bestyrelsesmedlem, Bjarne Viftrup - Ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem, Per Kvorning - Ikke på valg.

Suppleant, Lars Kirial - Ønsker at fortsætte som suppleant.

Suppleant, Anders Risager - Genopstiller ikke. Henrik Thuesen valgt ind.

 

7.     Valg af revisorer.

Det er vedtaget at der næste år og fremefter bruges autoriseret revisor.

 

Evt.

Claus Jørgensen spørger til mængderabat.

Bestyrelsen fastslår at der ikke gives mængderabat. Og at takstbladet er vedtaget af en enig bestyrelse. Denne skal altså ændre holdning eller væltes for at ændre takstbladet.

Per nævner at vandværket er gammelt og at der må påregnes store udgifter til renovering i fremtiden. Claus J. foreslår at hver interessent giver 1000 kr, på den måde vil man have ca 170.000 til renovering.

Jens Anker Kvorning nævner at taksten skal hænge sammen sådan at det faste bidrag dækker vandværkets faste udgifter, de udgifter som er de samme uanset hvor meget der produceres. Og at m3 afgiften skal dække de variable omkostninger, de omkostninger der afhænger af hvor meget der produceres.

Det er ikke rimeligt at den faste afgift hæves, og m3 prisen sænkes. Da vil de små forbrugere betale for de stores besparelse.

Der er enighed om dette.

Claus Jørgensen vil gerne se de beregninger der ligger til grund for takstbladet.

Det aftales at bestyrelsen snarest tager takstbladet op til en vurdering af hvordan det forholder sig.