Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk

Generalforsamling 26. maj 2016

Øster Alling Forsamligshus kl. 19:30 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Per Kvorning blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Der er blvet udført ledningsarbejder på Solsikkevej og Birkebakken. Gamle stålrør er skiftet i forbindelse med kloak arbejde. VAM har gravet da de var i gang med kloakerne. Auning VVS har lavet rørarbejdet.

Vand og Teknik skal stå for opførelse af det nye vandværk mellem Gjesing og Auning. Pris for dette 18,1 million. Vandprisen bliver ca. 4 kr. pr. m3.

Foreløbigt holder tidsplanen. Vandet leveres fra nyt vandværk ved udgangen af 2018.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet er godkendt uden kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Claus Jørgensen og Johnny Olsen modtager genvalg.

Sten Laursen ønsker ikke genvalg.

Lars Kirial og Henrik Thuesen fortsætter som suppleanter.

Jes Johansen genindtræder i bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsamarbejde Vest Djursland A/S

Bjarne Viftrup modtager genvalg.

Bjarne blev genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

National Revision, Sean Christensen vælges til revisor.

Der vælges ingen suppleant, da der nu bruges et registreret revisionsselskab.

8. Eventuelt.

-Ingen forslag eller andre kommentarer.