Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling torsdag den. 26. april 2018

1. Valg af dirigent

Jens Anker Kvorning blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Bjarne Viftrup kunne ud fra udleveret folder berette om: 

  • Montering af trykforøger fra nyt vandværk på Allingkærvej.
  • Filterklargøring fra nyt vandværk ved ny 160mm rørledning til Allingkærvej ført til allingåen. 78 m3 i timen fra midt okt. til midt december.
  • Nye rørforbindelser fra Hovedgaden til Oustrupvej. 11 forbrugere koblet på ny 90mm ledning koblet på 110mm pvc ledning på Hovedgaden. Montering af stophane til Oustrup og stophane fra Allingkærvej til Hovedgaden.
  • Nyt vandværk opkobling til ø.alling 9 januar kl.9.30.
  • Gammelt vandværk stoppet og afmonteret. Boring lukket af brøndborer.

3. Det reviderede regnskab godkendes

Claus Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

  • Jes Johansen, Johnny Olsen og Claus Jørgensen på valg.
  • Jes og Claus modtog genvalg.
  • Henrik Thuesen kom med i stedet for Johnny Olsen.
  • Lars Kirial kommer med i stedet for Dennis Jensen, der flytter til Århus.
  • Helle Lemmer suppleant.

Ny bestyrelse:

Bjarne Viftrup

Claus Jørgensen

Jes Johansen

Henrik Thuesen

Lars Kirial 

Suppleanter:

Johnny Olsen

Helle Lemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsam A/S

Bjarne Viftrup er ikke på valg i Vandsam.

7. Valg revisorer

National Revision Auning.

8. Eventuelt

Nyt takstblad:

Hovedanlægsbidrag bortfalder (5050 kr.)

Kubikmeterpris til Vandsam 6 kr.