Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Generalforsamling 26. januar 2012

Dagsorden:

1.  Valg af ordstyrer (Per Kvorning blev valgt)

2.  Formandens beretning

Per orienterede om det forgangne år og om fremtidsplaner som indeholder:

Skifte til Amba selskab, nye vedtægter.

Orientering om den nye vandforsyningsplan og nyt forsyningsområde

3.  Kassererens beretning

Jes orienterede om regnskabsåret. Ikke noget nyt i forhold til tidligere år. Regnskabet ser fornuftigt ud.

Gamle skyldnere, som har været nævnt i regnskabet i flere år, er slettet. Posten er afskrevet.

4.  Fremtidsplaner

Omlægning af selskabsform fra I/S til Amba.

Nye vedtægter efter FVDs anbefalinger, og i henhold til ny vandforsyningsplan

5.  Valg til bestyrelse. På valg:

Lars, Sten, Jes, Johnny og Anders

Genvalg til Jes og Sten. Johnny Olsen er ny i bestyrelsen. Anders og Lars er valgt til suppleanter.

6.  Evt.

Kim Quist nævner at de nye forbrugere på Oustrupvej ikke er tilfredse med trykket. Vandværket er klar over problemet. Der er indkøbt en logger til måling af trykket over en periode. Ud fra disse målinger skal der tages stilling til placering og størrelse af trykforøger. Kim siger at der er tryk nok i vandhanen, men ikke i bruseren.

Claus Jørgensen er enig med Kim. Han mangler også tryk hos sig. Især i bruseren på 1. sal. Claus mener et tryk på 2,7 - 8 bar vil være tilfredsstillende.

Claus foreslår at priserne differentieres så der betales en takst op til 500 m3 og derefter en ny takst. Evt. vil deet kunne værk kr. 5.00 for de første 500 m3 og efterfølgende kr. 2.00 for efterfølgende. Hvis dette skal bruges skal der også differentieres på anlægsbidrag efter hvor mange m3 den enkelte forbruger bruger.

Det tages op næste gang der skal laves takstblad