Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling torsdag den. 1. juli 2021

1. Valg af dirigent

Jens Anker Kvorning blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Gammel jernledning fra vandværk, Engdraget, Vangen, Toftagervej sløjfet og tilsluttet eksisterende 110mm pvc ledning. I alt 5 tilslutninger og 6 forbrugere.

Kontrolprogram af målere.
Kontrol med købt vand 40494m3 - solgt vand 40103m3
Indkøb af kamstrup vandmålere. Start med udskiftning efter størtst forbrug (højste tal på måler. Starter hovedsaglig med målerbrønde.

Vandpris ændres fra 6kr til 5,50kr

Vandsams bestyrelse er ved at lave beredskabsplan,ventes færdig 2022

3. Det reviderede regnskab godkendes

Claus Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Claus Jørgensen-Henrik Thuesen og Jes Kruse på valg.
Suppleanter Helle Lemmer-Johnny Olsen.     

Alle blev genvalgt.

Bestyrelse:

  •   Bjarne Viftrup
  •   Claus Jørgensen
  •   Jes Kruse
  •   Henrik Thuesen
  •   Lars Kirial

Suppleanter:

  • Helle Lemmer
  • Johnny Olsen

6. Valg til Vandsam A/S

Bjarne Viftrup blev genvalgt.

7. Valg revisorer

National Revision.