Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk

Generalforsamling 30. marts 2017

Øster Alling Forsamlingshus kl. 19.30

Referat

Dagsorden:

Fremmødte: Bjarne Viftrup, Claus Jorgensen, Jes Johansen, Johnny Olsen, Per Kvorning, Lars Kirial, Henrik Thuesen, Dennis Jensen, Ulrik.

  1. Valg af dirigent og referent.

Per Kvorning bad velkommen. Og foreslog Jens Anker Kvorning. Han blev enstemmigt valgt. Der var lovligt indvarslet og dagsorden er ok ifølge vedtægter.

Bestyrelsens beretning:

Der er udskiftet gamle vandledninger på Birkebakken, Solsikkevej, Soltoftevej, samt dele af Stadionvænget. Dette er udført i forbindelse med kloakarbejde.

Derudover er der ikke lavet store tiltag/investeringer.

Bjarne Viftrup berrettede om vandsamarbejdet. Udleverede papir og billeder som viste hvor langt det nye vandværk er.

Der kommer efter planen vand fra det nye vandværk omkring 1/11.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Claus Jørgensen presenterede regnskabet for 2016 som er revideret ved National revision i Auning.

Regnskabet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Per Kvorning er på valg, modtager ikke genvalg.

Bjarne Viftrup er valg, modtager genvalg.

Bjarne Viftrup foreslog Dennis Jensen.

Bjarne og Dennis vælges til bestyrelsen.

Henrik Thuesen og Lars Kirial fortszetter som suppleanter.

7. Valg af bestyrelsesmedlem til Vandsamarbejde Vest Djursland A/S

Bjarne Viftrup modtager genvalg. Bjarne vælges enstemmiet.

Der var snak om ændring af dette således at medlemmet ikke vælges på GF men af bestyrelsen i Øster Alling Vandværk

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Bestyrelsen foreslar at fortsette med National Revision i Auning. Bestyrelsens forslag vedtaget.

9. Eventuelt

Ulrik foreslå en bedre annoncering af GF. Det forslås at bruge følgende metoder:

Facebook

ØAI bladet - Søren Mogensen

Sende indbydelse med opkrævning

Bruge fast dag - Sidste torsdag i Marts måned.

By mailen - Lis og Finn i Oustrup

Information via Borgerforeningens årsbrev. Med reklamerne rundt.

Alle forslag behandles af bestyrelsen. Der var enighed om at det kan gøres bedre end hidtil.